Algemene voorwaarden

Onze transparante kleine lettertjes

Algemene voorwaarden dekleinebakker

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 77984978

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van dekleinebakker.

1.2   Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van dekleinebakker te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

1.3   Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2. Prijzen/aanbiedingen

2.1   Aanbiedingen door en prijzen van dekleinebakker zijn vrijblijvend. Dekleinebakker accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.

2.2   Dekleinebakker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3   Alle geldende prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De klant ontvangt te allen tijde tezamen met bestelde producten de officiële factuur, waarop het bedrag van de omzetbelasting vermeld staat.

 

Artikel 3. Overeenkomst

3.1   Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door dekleinebakker. Dekleinebakker is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt dekleinebakker dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.2   Indien de klant aan dekleinebakker schriftelijk opgave doet van een adres, is dekleinebakker gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden. De klant is verplicht een eventuele adreswijziging schriftelijk te melden.

3.3   Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en dekleinebakker, dan wel tussen dekleinebakker en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en dekleinebakker, is dekleinebakker niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van dekleinebakker.

3.4   Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn gestegen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan. De klant is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen tien dagen na schriftelijke melding van de prijsverhoging door dekleinebakker.

 

Artikel 4. Levering

4.1   Dekleinebakker zal steeds streven naar snelle levering van de bestelde producten. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.2   Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door dekleinebakker ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

4.3   Levering aan consumenten geschiedt nadat de betaling van de bestelling is verwerkt tenzij anders overeengekomen.

4.4   Het risico van het geleverde gaat van dekleinebakker over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn betalingsverplichting jegens dekleinebakker heeft voldaan.

 

Artikel 5. Betalingen

5.1   De betaling door de klant aan dekleinebakker dient te geschieden bij vooruitbetaling ofwel binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, in ieder geval binnen maximaal 14 dagen na factuurdatum.

5.2   Alle betalingen dienen te geschieden op een door dekleinebakker, daartoe aan te wijzen bankrekeningnummer.

5.3   Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door dekleinebakker nog geen (volledige) betaling wordt ontvangen, verkeert de klant in verzuim en is de klant vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand tot aan de dag der algemene voldoening. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.

5.4   Alle door dekleinebakker gemaakte kosten, zoals proceskosten, buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakte in verband met de late betalingen, komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag.

5.5   Indien de klant niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is dekleinebakker bevoegd de nakoming van de jegens de klant aangegane verplichtingen tot levering op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien dekleinebakker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de klant te twijfelen.

5.6   Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de klant bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1   De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door dekleinebakker geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2   Dekleinebakker garandeert dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1   De klant heeft de verplichting om bij aflevering van de producten te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant dekleinebakker daarvan direct, maar in ieder geval binnen zeven werkdagen na de levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2   Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft dekleinebakker de keuze de desbetreffende producten terug te nemen en te vervangen door nieuwe vergelijkbare producten dan wel de factuurwaarde aan de klant te restitueren.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1   Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft dekleinebakker in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat dekleinebakker gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2   Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan dekleinebakker kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1   Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.